THE SPEEP OF TRUST - Từ Văn hóa Đáng tin đến Thương hiệu Uy tín Chương trình đào tạo Reinventing Enterprises tái tạo doanh nghiệp Proactive Leadership - Lãnh đạo kiến tạo

Chỉ có học thực, mới có năng lực thực, chỉ có năng lực, mới có thể làm thực, chỉ có làm thực mới có thể
tạo ra giá trị thực, chỉ có giá trị thực mới có thể sống thực. Tất cả bắt đầu từ thực học (PACE, 2001)