LEADING AT THE SPEEP OF TRUST - Lãnh đạo với tốc độ của niềm tin Chương trình đào tạo Reinventing Enterprises tái tạo doanh nghiệp Proactive Leadership - Lãnh đạo kiến tạo
Đồng hành cùng PACE
Báo đài viết về sự kiện
Tài liệu sự kiện
tai lieu hoi thao
Video sự kiện

Hình ảnh sự kiện