Chương trình đào tạo Reinventing Enterprises tái tạo doanh nghiệp

Chỉ có học thực, mới có năng lực thực, chỉ có năng lực, mới có thể làm thực, chỉ có làm thực mới có thể
tạo ra giá trị thực, chỉ có giá trị thực mới có thể sống thực. Tất cả bắt đầu từ thực học (PACE, 2001)

DÀNH CHO LÃNH ĐẠO CẤP CAO

Giám đốc điều hành/ Chief Executive Officer
Tinh hoa MBA dành cho Lãnh đạo/ MBA Essentials for Leaders
CEO Nâng cao - chuyên sâu về kinh doanh/ Sales & Marketing for CEO
CEO Nâng cao - chuyên sâu về tài chính/ Finance & Accounting for CEO
Tư tưởng Kinh doanh/ Business Ideology & Philosophy
Quản trị Chiến lược/ Strategic Management
Chiến lược Đại Dương Xanh/ Blue Occean Strategy
Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo/ Leadership Development Program
Quản trị thương hiệu và Tiếp thị dành cho lãnh đạo/ Brand and Marketing Management for Leaders
Mô hình quản trị Thẻ điểm cân bằng/ Balance Scorecard
Văn hóa doanh nghiệp/ Corporate Culture
Nhân sự dành cho lãnh đạo/ HRM for Leaders
Pháp luật dành cho lãnh đạo/ Law for Leaders
Thuế dành cho lãnh đạo/ Tax for Leaders
Tài chính dành cho Lãnh đạo/ Finance for non-financial Leaders
Kế toán dành cho Lãnh đạo/ Acounting for Leaders
Giao tế Doanh Nhân/ Business etiquette
Phương pháp tư duy & Ra quyết định/ Critical Thinking & Decision Making
Quan hệ truyền thông & Quan hệ công chúng/ PR & MR
CEO Nâng cao - chuyên sâu về chiến lược/ Strategic Management for CEO
Tinh hoa quản trị nhân sự SHRM/ SHRM Essentials of HR Management
7 Thói quen để Thành đạt ®/ The 7 Habits of Highly Effective People ®
Lãnh đạo với Tốc độ của Niềm tin ®/ Leading at the Speed of Trust ®
Lãnh đạo Tầm vóc ®/ Leadership ®
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực/ Strategic HR: Delivering Business Results